Školní vzdělávací program


Protože jde o rozsáhlý dokument, je na této stránce zobrazen obsah celého dokumentu, abyste se mohli podívat, co v něm lze nalázt. Máte-li zájem se s dokumentem seznámit podrobně, můžete si ho stáhnout a pak bez připojení k internetu klidu studovat.


Obsah
1. Identifikační údaje
2. Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu
  2.1 Charakteristika školy a její priority
  2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu
    2.2.1 Základní filozofie programu
    2.2.2 Výchovně vzdělávací cíle a kompetence školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
    2.2.3 Cíle směřované k žákům a k učitelům
    2.2.4 Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení:
3. Vzdělávací období základního vzdělávání a učební plán
  3.1 Učební plán pro 1. – 5. r. základního vzdělávání
4. Učební osnovy pro 1. – 3. ročník ZV


Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů

Český jazyk
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky
  C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

Anglický jazyk ve 3. ročníku
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva:
  D) Praktické dovednosti:

Vzdělávací oblast:

Matematika a její aplikace

Matematika
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období výuky matematice:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Prvouka
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících:
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Hudební výchova
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva předmětu hudební výchova v jednotlivých ročnících:
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

Výtvarná výchova
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva Výtvarné výchovy v jednotlivých ročnících:
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Tělesná výchova
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících:
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Praktické činnosti
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících:
  D) Očekávané výstupy na konci 1. období:

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
  5.1 Hodnocení žáků
    5.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
    5.1.2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
    5.1.3 Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení
    5.1.4 Závěr

1. Charakteristika 2. vzdělávacího období:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČESKÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Český jazyk
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky českého jazyka ve 2. období:
  C) Obsah učiva - 2. vzdělávací období - český jazyk
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období v Čj

Anglický jazyk ve 2. vzdělávacím období
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva -- 2. vzdělávací období - anglický jazyk
  D) Očekávané výstupy – na konci 2. období:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky matematiky v 2. vzdělávacím období:
  C) Obsah učiva - ve 2. vzdělávacím období - matematika
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období v M

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informatika
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky Informatiky v 2. vzdělávacím období:
  C) Obsah učiva - 2. vzdělávací období - informatika
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období :

VZDĚLÁVACÍ OBLAa_ST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Přírodověda
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva ve 2. vzdělávacím období - přírodověda:
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období - přírodověda:

Vlastivěda
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva ve 2. vzdělávacím období - vlastivěda
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období - vlastivěda:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA

Hudební výchova
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky hudební výchovy
  C) Obsah učiva hudební výchovy ve 2. vzdělávacím období
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období

Výtvarná výchova
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky předmětu výtvarná výchova ve 2. období základního vzdělávání:
  C) Obsah učiva výtvarné výchovy ve 2. vzdělávacím období:
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období základního vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Praktické činnosti
  A) Výchovně vzdělávací cíle:
  B) Charakteristika výuky:
  C) Obsah učiva - 2.vzdělávací období - pracovní činnosti
  D) Očekávané výstupy na konci 2. období základního vzdělávání


Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz, příspěvková organizace | e-mail: zschotebuz@seznam.cz
                             K Rybníkům 268, 735 61 Chotěbuz                           | tel: +420 558 733 028